අකුරු සාමුහිකය ඩබ්ල්යු. ඒ. සිල්වා කෞතුකාගාර පරිශ්‍රයට

පසුගිය මාස කීපය තුල ඩබ්ල්යු. ඒ. සිල්වා කෞතුකාගාර පරිශ්‍රයට තුල අකුරු සාමුහිකය විවිධ හමු කීපයක් පැවැත්විය.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *