ඩබ්ලියු. ඒ. සිල්වා පදනම මඟින් අරඹා ඇති විශේෂිත ජාතික සේවයක් වන්නේ ඩබ්ලියු. ඒ. සිල්වා සූරීන්් ජීවත් වූ කොළඹ වැල්ලවත්තේ ඩබ්ලියු. ඒ. සිල්වා මාවතේ පිහිටි ”සිල්වර් මියර්” නම් නිවස ජාතික වස්තුවක් වශයෙන් සංරක්ෂණය කිරීම හා එ මඟින් භාෂා-සාහිත්‍ය පුස්තකාලයක්, කෞතුකාගාරයක් හා ඉපැරැුණි කොළඹ භාෂාව හා සාහිත්‍යය පිළිබඳ තොරතුරු කේන්ද්‍රයක් ස්ථාපිත කොට එය ජාතියට තිළිණ කිරීම යි. මෙම ජාතික මෙහෙවර සඳහා අදහස් ඉදිරිපත් කිරීමෙන් තොරතුරු ලබා දීමෙන් මෙන් ම ප‍්‍රදර්ශන භාණ්ඩ ලබා දීමෙන් ඔබට ද දායක විය හැකි ය.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *